trygghet

Åtgärder tillsammans med ett förebyggande arbete som borde funnits på plats för decennier sedan är de viktigaste uppgifterna för Sandvikens kommun kommande mandatperiod

trygghet

Våra grundläggande värderingar

Trygghet är ett mångfacetterat begrepp som kan ha olika innebörd i olika sammanhang.  Med dagliga rapporter i tidningarna och på tv om en skenande brottslighet med  sprängningar, skjutningar och förnedringrån förknippar de flesta trygghet med att slippa bli utsatt för brottt. En annan aspekt av detta är att människor upplever att de stängs av från delar av samhället genom att de inte vågar besöka vissa platser eller ens gå ut efter att det har blivit mörkt.

I Sandviken kommun ser vi en ökad otrygghet av denna typ. Många upplever att det är obehagligt att vistas ute sent på kvällar och helger. I Sandviken finns det idag gänggrupperingar som  skapar oro bland kommunens medborgare. Rån mot unga har blivit ett allt vanligare inslag, som man kan läsa om i   tidningen. . Mycket av det som  tidigare kunde avfärdas som storstadsfenomen händer nu även i Sandvikens kommun. Skjutningar och gängkriminalitet har fått fäste. Långsiktigt hotar det Sandvikens sammanhållning.

 

Både lokalt och nationellt är statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Men situationen inom Polismyndigheten är ansträngd. Rekordmånga poliser lämnar idag yrket, samtidigt som rekordmånga utbildningsplatser vid polisutbildningen står tomma. Utredningsresultaten i viktiga brottskategorier sjunker och på grund av ett ökat tryck tvingas polisen prioritera bland anmälningar om grova brott. Polisen upplevs som frånvarande i stora delar av landet och även i Sandviken. Upptäcktsrisken för den som begår brott är mycket låg. Direkta åtgärder tillsammans med ett förebyggande arbete som borde funnits på plats för decennier sedan är de viktigaste uppgifterna för Sandvikens kommun kommande mandatperiod. Att sträva efter en dygnet runt öppen polisstation tror vi skulle öka tryggheten både i Sandviken tätort och i kommunen som helhet.

 

Vi anser att Sandviken kommun bör använda sig av möjligheten att sätta upp trygghetskameror. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för att upptäcka brott och för att avbryta pågående brott (när kamerorna är direkt kopplade till polisen samt bevakningsbolaget). Sammantaget tror vi att detta ökar tryggheten, då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Vi tror även att en ökad belysning i offentlig utomhusmiljö kan öka tryggheten för Sandvikenborna. Kameraövervakning och ökad belysning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men de är värdefulla komplement.

 

Sociala insatsgrupper (SIG) i samverkan med Polis är en insats i arbetet med att fånga upp fler unga. De kan då få stöd tidigare vilket långsiktigt stärker tryggheten – för alla invånare. Tidiga insatser i skolan är avgörande för att skapa ett välmående samhälle. Arbetet med att ge alla barn en bra och trygg utbildning, som senare leder till högre studier eller arbete är ett överordnat mål. Det är även viktigt att bryta nyrekryteringen av ungdomar och där kommunens fältverksamhet och trygghetsbilens arbete viktigt. Sandviken kommun ska vara en trygg plats att leva på – även på̊ kvällar och nätter.

 

Sandviken är en samling av drygt 40 000 olika individer, alla med sina egna olika egenheter, färdigheter och individuella särdrag som samlever i vår kommun. Många är födda här medan andra har flyttat hit senare i sitt liv. Flera har flytt från krig och förtryck. En del invånare har  grundlagsfästa rättigheter till sitt hemspråk och andra rättigheter som tillhörandes någon av de nationella minoriteterna. En del kommuninvånare är  fastn i olika former av missbruk leller lider av psykisk och social ohälsa, medan andra kan vara födda med funktionsnedsättning som ibland innebär utmaningar för personen i fråga att kunna få tillträde till sådant i samhället som andra tar för givet. Ingen individ är den andra lik.

 

Att få ta del av det sociala skyddsnätet är en rättighet för kommunens invånare. Med rättigheter kommer också skyldigheter.  Varje individ har en skyldighet att göra sitt yttersta för att inte behöva använda de bidrag som vårt sociala skyddsnät tillhandahåller. Fusk ska alltid bekämpas för att pengar ska kunna gå till de som verkligen behöver samhällets hjälp. Ett utökat samarbete med andra myndigheter möjliggör för samkörning av register för att identifiera  de som  jobbar svart eller mottar bidrag från olika håll. I detta arbete kan även obligatoriska hembesök fylla flera syften då en del individer har en bakomliggande psykisk eller social ohälsa eller en jobbig hemsituation som kan medföra att de har behov av stöd från andra delar av kommunen.

 

Det finns människor som av olika orsaker, till exempel bakomliggande diagnoser och sjukdom, aldrig kan komma i egen försörjning. För dessa människor kan det då vara bättre att kommunen tar en mer aktiv roll och hjälper till i kontakter med Försäkringskassan eller andra statliga myndigheter för att erbjuda individen en långsiktig försörjning i stället för att lotsas runt mellan olika åtgärder och bidrag. Försörjningsstödet ska täcka basala kostnader som är nödvändiga för att bo och leva. Kommunen ska inte betala ut extra pengar för sådant som inte är absolut nödvändigt. . Vi moderater i Sandviken kommer att arbeta, med de åtgärder vi inom kommunen kan styra över men vi kommer också arbeta aktivt för att påverka riksdagen för de åtgärder som riksdagen fogar över.

 

Våld i nära relation förknippas ofta med mäns våld mot kvinnor, men omfattar även våldsutsatta män, barn eller föräldrar, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det är dock klarlagt att kvinnor oftare drabbas  av upprepat och mer allvarligt våld och att förövaren i majoriteten av fallen är en man. Ofta bevittnas våldet av barn som har våldet ständigt närvarande i sin hemmiljö. Det här är allvarliga samhällsproblem där mörkertalen är omfattande och förövare i för liten utsträckning döms för sina brott. Kommunen har ett stort ansvar för att skydda de utsatta. Moderaterna vill se en förstärkning av det förebyggande arbetet, en utvecklad samverkan mellan berörda aktörer i våldsärenden samt effektiva insatser som leder till att våldsutsatta skyddas och våldet upphör.

 

Trygghet kan även vara tillgången till en lokal skola som fungerar där barnen kan knyta vänskapsband, en tillgänglig vård utan kötider eller en trygg omsorg av barn, gamla och andra i behov. Varje medborgare ska ha en upplevelse av ett samhälle som bryr sig om och finns där den dag man själv behöver hjälp eller assistans. Trygghet kan även vara att människorvågar visa sin kärlek öppet eller att bära symboler för sin tro eller annan grupptillhörighet utan rädsla för andra människors intolerans.

 

Sandvikens kommun ska vara trygg att leva i. Alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller ursprung ska leva ett tryggt och säkert liv.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!