skola & förskola

Då hela kommunen växer, så är och förblir skolan en viktig faktor för utvecklingen av landsbygden och centralorten.

skola & förskola

Våra grundläggande värderingar

Kunskapsnämnden har idag ansvaret för hela utbildningskedjan – från förskola till gymnasium. Det innebär att nämnden har ett extra stort ansvar för Sandvikens unga och kommunens framtid. Det vi i dag misslyckas med i skolan kommer vi att behöva betala för i framtiden, i form av utanförskap, högre skatter och växande bidrag. Vi står även inför det faktumet att antalet utbildningsplatser inte räcker till och att många av våra befintliga skollokaler är i behov av till-, ny eller ombyggnad. Skolhusplanen bör verka för en fungerande skola i hela vår kommun, då är stora centraliserade skolenheter inte lösningen utan förödande för utvecklingen på landsbygden.

90-talet var ett stort experiment då kommunalisering av skolan gav det vi ser effekterna av idag, som till exempel en ökad ojämlikhet och segregation mellan kommuner och även mellan olika skolor inom samma kommun. Ett av de stora problemen är att förutsättningarna mellan kommunerna är så olika. Dessutom har, i kommunaliseringens spår, läraryrket blivit så degraderat att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare att tillgå.

Då hela kommunen växer, så är och förblir skolan en viktig faktor för utvecklingen av landsbygden och centralorten.

Skolhusplanen:  Under mandatperioden 2018–2022 har majoriteten (S, C och L) i Sandvikens kommun presenterat en skolhusplan som i praktiken innebär en centralisering av våra skolor.
Det lagda förslaget går helt emot Moderaternas grundprinciper om valfrihet och likvärdighet. Skolan ska fungera lika bra för landsbygden som för Sandvikens centrala delar. För att öka elevernas trygghet genom hela kedjan ser Moderaterna att fler F-9 skolor skulle vara gynnsamt. Vi ser även att dessa finns nära bostadsområden där eleverna finns. Sandviken behöver jobba aktivt med att locka hit fler friskolor både för att inte själv behöva investera i lokaler och för att öka valfriheten för medborgarna i kommunen.

Skolans utemiljö: Vi vill värna om grönområden på skolgårdar och i närheten av skolornas utemiljöer. Varje elev har rätt till en tillräckligt stor friyta för lek och utomhusvistelse  som måste tas hänsyn till.

Flytt av gymnasieskolan: Gymnasieskolan har en stark koppling till arbetslivet. För att få bättre fokus och resultat så  bör vi undersöka förutsättningarna för en flytt av gymnasieverksamheten från Kunskapsnämnden till Arbetslivsnämnden. En konsekvens av en flytt skulle innebära att kunskapsnämnden kan lägga mer fokus och resurser på förskolan och grundskola.  

Stärkt pedagogik i utbildningskedjan: Grunden till en bättre kvalitet i utbildningskedjan är duktiga och utbildade lärare. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,9 procent, vilket är en marginell förbättring jämfört med året innan då 70,1% av lärarna var behöriga. Gävleborg ligger på 64 % och Sandviken på 60 %.

Sandviken kommun har idag specialpedagoger som stöd men ska Sandviken kommun långsiktigt stärka kvaliteten i skolan behöver också vanliga lärare erbjudas fortbildning inom bland annat pedagogik. Det ger lärare en chans att vidareutveckla sig efter examen och bidra till att stärka och höja kvaliteten i utbildningen för eleverna.

Sandviken måste även erbjuda icke legitimerade lärare möjligheten att läsa upp sin behörighet för att bli legitimerade lärare. För att kunna göra detta måste förvaltningen kunna erbjuda en tillsvidareanställning till personal som genomgår utbildningen. Moderaterna vill se att minst 10 kandidater per år erbjuds möjligheten att vidareutbilda sig till legitimerad lärare med säkerheten av en tillsvidareanställning.

Mindre barngrupper: Då svensk ekonomi har varit stark de senaste åren har antalet barntimmar på förskolorna ökat. Barnen stannar ofta längre perioder på förskolorna i och med det och det gör att barngrupperna är maximalt nyttjade under längre perioder under dagarna. Att få till stånd mindre barngrupper är önskvärt, men tyvärr både ett kostnadsdrivande och svåruppnått mål. Sandviken kommun ska sträva efter att långsiktigt minska storleken på barngrupperna.

Ökad vuxennärvaro: Moderaterna ser en möjlighet att öka vuxennärvaro i korridorer och på skolgårdar genom samarbete med olika frivilligorganisationer och idrottsföreningar.

Mentorer: Murgårdsskolan i Sandviken hade ett rykte om vandalisering, skolk, låga kunskapsresultat och ett skamfilat rykte. Idag är det rena lokaler, minskat skolkande, stigande resultat och ett rykte på väg uppåt. För tre år sedan fattades ett beslut av rektorerna på Murgårdsskolan då de såg att lärarna hade för mycket kringarbete. De två största förändringarna var ett mobilförbud och anställningar av fler mentorer. Detta hade till följd att arbetsbelastningen för lärarna gick ned och mer tid kunde ägnas åt kärnverksamheten. Sedan förändringarna genomförts  har det genomsnittliga meritvärdet ökat med nästan 40 procent samt att andelen elever med gymnasiebehörighet också har ökat. Moderaterna vill se att fler skolor anställer  mentorer.

Läxhjälp: Alla skolor i Sandvikens kommun erbjuder läxhjälp till elever som behöver extra stöd eller en plats att kunna sitta och göra läxorna ifred vid. Läxhjälp är ett bra verktyg för att hjälpa elever som inte har möjlighet att få hjälp hemma och ger elever en lugn miljö att utföra läxorna i. Detta är en viktig del för att kommunen ska kunna uppnå en likvärdig skolgång för alla elever. Moderaterna vill därför utöka möjligheten till läxhjälp.

Praktik- och lärlingsplatser: Det är idag en stor brist på praktik- och lärlingsplatser för skolorna i Sandvikens kommun. Att spendera några veckor på en vanlig arbetsplats utanför klassrummet är bra för alla elever och absolut nödvändigt för de elever som läser yrkesförberedande program. Dessa platser är helt avgörande för elevers lärande. Idag redovisar flera skolor att de har svårt att få tag i praktik- och lärlingsplatser. Moderaterna vill arbeta för fler praktik- och lärlingsplatser blir tillgängliga.

Fokus på elevernas kunskap: Kunskapsnämnden har många stora utmaningar. En av de större utmaningarna är ett ökat antal elever med ojämn kunskapsnivå i hela skolkedjan. En ökad skolnärvaro är därför av största vikt. Skolan behöver jobba aktivt med att säkerställa att alla elever som utbildas i Sandviken ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Kunskapsförvaltning måste göra en kraftinsats för att förbättra skolresultaten. Moderaterna ser svenska språket som en grundläggande förutsättning för fortsatta studier och arbete. Vi vill därför öka elevernas kunskaper inom läsförmåga, läsförståelse och rättstavning i svenska tidigt under skolåren.

Stärkt elevhälsa: Moderaterna vill se en förstärkt elevhälsa, för att barn och elever med psykiska och fysiska besvär ska få rätt hjälp i tid. Ett effektivt samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst är helt nödvändigt för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa de barn och familjer i vår kommun som behöver samhällets stöd. En förebyggande insats, där elever som riskerar framtida skolfrånvaro identifieras i tidig ålder, skulle långsiktigt öka skolans förmåga att leverera goda skolresultat.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!