näringsliv

Växtkraften finns i de små- och medelstora företagen och dessa är därför påtagligt viktiga för näringslivsutvecklingen i Sandviken kommun.

näringsliv

Våra grundläggande värderingar

Näringslivsstrukturen i Sandviken kommun bygger på en lång, framgångsrik industritradition. Stålindustrin utgör den viktiga basen i kommunens näringslivsstruktur. Sandviken kommun måste även stå rustad inför morgondagens näringslivsstruktur och därmed nyttja fördelarna med bland annat Microsofts etablering.

Växtkraften finns i de små- och medelstora företagen och dessa är därför påtagligt viktiga för näringslivsutvecklingen i Sandviken kommun. Sandviken kommun måste vara lyhörd för de förutsättningar som krävs för god tillväxt i de befintliga företagen, liksom skapa förutsättningar för att vara ett starkt alternativ för nya företags val av etableringsort. Därför är det viktigt att det finns mark tillgänglig för att både bygga bostäder och för att verksamheter ska kunna expandera eller starta.

 

Sandviken kommun behöver skapa förutsättningar för att kommunens verksamhet i så liten utsträckning som möjligt sker i egen regi och att privata företag i stället får i uppdrag att utföra uppgifterna, förutsatt att kvaliteten är bättre och priset detsamma eller lägre. Därför bör Sandviken kommun införa utmaningsrätt.

Utmaningsrätten avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Regler som ska gälla vid utmaningen kan till exempel vara vilka verksamheter som får utmanas, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå̊̊ till. 

 

Kommunen bör även fortsätta med kartläggningen för att se över i vilken omfattning som varor och tjänster i Sandviken kommun verksamheter tillhandahålls i konkurrens med näringslivet. I fokus ligger att identifiera verksamheter där det finns en risk för konkurrensstörning. Uppdraget avser både verksamhet som bedrivs av nämnder och bolag.

 

I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking hamnar Sandviken på plats 189 av 290 kommuner. Vi anser att det behövs en tydlig handlingsplan och målsättning där Sandviken hamnar bland de 50 mest företagsvänliga kommunerna i Sverige.  En väg in för företag är viktigt då Sandviken växer och det är exempelvis viktigt att vi  fångar upp alla som söker bostäder och de företag som söker mark för att bygga.

 

Sandviken fortsätter att växa och utvecklas och har nu ytterligare ett stort världsföretag i form av Microsoft i kommunen. En kommun och stad 2022 kräver både hållbara och smarta lösningar men också större och tuffare krav. Sandviken kommun ska tillsammans med privata aktörer skapa en kommun och stad som möter både individers behov och tar vara på samhällets innovationer.

 

För att klara de utmaningar vi står inför som kommun behöver vi ha en hög sysselsättning och  vara en attraktiv plats för arbetsgivare. På så sätt kan vi minska utanförskapet och ge fler chansen att förverkliga sina drömmar.

 

Sandvikens kommun har ett bra geografiskt läge med viktig infrastruktur. Vi har god tillgång till elkraft vilket idag är en brist i många delar av Sverige. Sandviken ligger nära stora marknader som Stockholm/Mälardalen. Vi har bra kommunikationer för varor och människor i form av vägar och järnvägar. Vi har närhet till en stor hamn i grannkommunen Gävle som är strategiskt viktig med sin närhet till Stockholm/Mälardalen men också som port mot norra Sverige.

 

Vi har allvarliga utmaningar i form av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och ett alltför stort bidragsberoende. Sandviken måste lägga stort fokus på att ge rätt förutsättningar till de företag som idag finns etablerade och samtidigt arbeta för att   attrahera nya företag.

 

Vi som kommun måste bli bättre på att utnyttja våra styrkor för att minska våra svagheter. För att skapa bättre förutsättningar för ökad kvalitet i skola, vård och omsorg samt trygghet måste fler invånare gå ifrån försörjningsstöd till egen försörjning. Grunden för detta är näringslivet. Allt börjar med företagande och entreprenörskap. Detta är grunden i varje ekonomi, och förutsättningen för all välfärd och alla kommunala investeringar För att detta ska lyckas krävs det ett gott samarbete mellan företag och kommunen och för det krävs ett gott företagsklimat..

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!