miljö

Människan och naturen samt dess tillgångar är Moderaternas utgångspunkt i miljöpolitiken. Skogen är central för vår miljöpolitik. Vi värnar äganderätten så att skogen kan brukas hållbart till nytta för klimatet och miljön samt för framtida generationer.

miljö

Våra grundläggande värderingar

Människan och naturen samt dess tillgångar är Moderaternas utgångspunkt i miljöpolitiken. Skogen är central för vår miljöpolitik. Vi värnar äganderätten så att skogen kan brukas hållbart till nytta för klimatet och miljön samt för framtida generationer. Vi vill ha en levande vattenmiljö och fokuserar på insatser för rena sjöar och vattendrag, med en minskad miljöbelastning och ökad biologisk mångfald.

Moderaterna vill också åtgärda dagens miljöskulder genom att i ta hand om gamla övergrävda områden med miljögifter i kommunen. Dessa områden riskerar att skada eller skapa olägenhet för både miljön och människors hälsa. Ansvaret behöver bli tydligare för de områden där förorenaren i dag är okänd eller inte kan åtgärda föroreningen. Vi måste sanera förorenade områden, helst med ny teknik som kan minska kostnaderna.

Vi vill också satsa mer på åtgärder som värnar och utvecklar friluftslivet, så att naturen blir tillgänglig för alla. Vi vill se mer statliga resurser för att sköta och förvalta områden med värdefull natur, samt för att rusta upp befintliga och vid behov skapa nya leder i nationalparker och statliga naturreservat. Vi vill även se en utbyggnad av friluftsanordningar såsom rastplatser, toaletter och eldstäder, för att göra naturen tillgänglig för fler. Det behöver bli tydligare för privata aktörer vilket ansvar de har för områden som tjänar som arenor för friluftsliv. Det handlar till exempel om ansvar för avfallshantering och renhållning i fjällvärlden. Frivilliga krafter tar ofta ett stort ansvar, trots att det egentligen inte ligger på dem. Det måste vidare bli tydligt hur privata aktörer kan få ersättning för sitt arbete.

Moderaterna vill få bukt med miljöbrotten och nedskräpningen i kommunen. All nedskräpning är i lag förbjuden, men all nedskräpning får inte påföljder. Moderaterna anser att även den som slänger småskräp som till exempel fimpar, snus och tuggummi ska kunna få en påföljd. Denna typ av småskräp står för en stor andel av all nedskräpning. Den som skräpar ned ska kunna få en sanktionsavgift i stället för det som straffrättsligt utgör böter. Det går att jämföra med systemet för felparkeringsavgifter och skulle ge både ordningsvakter och Polisen möjlighet att utfärda avgiften för att komma åt nedskräpningen. Moderaterna vill höja dagens böter för nedskräpning.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!