integration

Svenska språket är en viktig del av vägen in i det svenska samhället. Språket är en förutsättning för en lyckad integration in i det svenska samhället, då det utgör en grund för att förstå Sveriges kultur, våra värderingar och i slutändan varandra.

integration

Våra grundläggande värderingar

Arbetslinjen är en central del i moderaternas politik. Fler människor i arbete ger mer skatteintäkter och ökar möjligheterna att göra samhällssatsningar i kommunen utan att höja skatten för vanliga löntagare. Arbetslinjen ger även människor möjlighet till utveckling på det personliga planet när man känner att man är med och bidrar samtidigt som man ser sig själv bli en naturlig del av samhället och i Sverige. Ett arbete ger möjlighet tillen naturlig kontaktyta mot andra människor  och ökar chansen till ett större nätverk vilket ofta leder till nya bekantskaper. Det är därför viktigt att det alltid ska löna sig att arbeta i jämförelse med att leva på bidrag.

Svenska språket är en viktig del av vägen in i det svenska samhället. Språket är en förutsättning för en lyckad integration in i det svenska samhället, då det utgör en grund för att förstå Sveriges kultur, våra värderingar och i slutändan varandra. Omen individ fullt ut kunna ska delta i vår demokrati och förstå de rättigheter och skyldigheter som det innebär, är språket centralt. Svenska är grundläggande för Sveriges sammanhållning.

För att få en bättre integration bland nysvenskar anser moderaterna att det är viktigt att satsa på obligatorisk närvaro i SFI undervisningen med tydliga mål och krav. I synnerhet för nysvenska familjer med barn i förskolan. Svenska språket ska ses som en nyckel till framgång för att komma in i och bli en del av det svenska samhället.

För att tidigt fånga upp ungdomar är det också viktigt att i till exempel utanförskapsområden involvera föreningslivet. Detta för att motverka att ungdomar  riskerar att hamna i olika gäng med kriminell verksamhet. Dåliga beteenden och rent kriminella handlingar måste markeras tydligt emot för att dels skydda brottsoffren ochdels för att hjälpa individerna att komma rätt i samhället genom att ta bort de från till exempel gäng eller andra dåliga miljöer. Detta gäller även i skolan, där lärarna måste ges befogenhet att bemöta eleverna och markera mot vad som är acceptabelt beteende och vad som inte är det.

Etableringsbostad – Sandviken kommun ska införa ett tvåårskontrakt för nyanlända (etableringsboendekontrakt). Det innebär att nyanlända som anvisas till Sandvikens kommun för bosättning,  erbjuds bostad i högst två år, under etableringstiden, mot att individen som nyanländ deltar i sin etablering och aktivt söker bostad. Om den

nyanlände får arbete tidigare så löper kontraktet som längst maxtiden två år. Under de två åren erbjuds boskola, där de nyanlända får lära sig ställa sig i bostadsköer, hur man skriver brev och ber om referensbrev, var man kan söka bostad i andra hand och så vidare. Boskolan erbjuds två gånger per vecka.

Moderaterna vill

Vill du engagera dig?

Du behövs – gå med i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här i Sandviken, du kan engagera dig på flera olika sätt.
Kontakta oss gärna och berätta mer!